Author Archives: Henk

Hoe ouders het koor helpen

Post Image

Het Kathedrale Koor rekent op de hulp van ouders bij de wekelijkse koorrepetities. Ouders van groep 7 en 8 zijn daarvoor bij toerbeurt OPAL, dat betekent: Opvang Aspirant Leden van het Kathedrale Koor.

Lees meer

Vrij vragen?

Ziekmelden voor schooltijden: telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur (030-231 94 56).Ziekmelden voor koorrepetities of muziekactiviteiten: via afmelden@kkuweb.n

Lees meer

Naar de koorschool?

Post Image
Lees meer

Ouderportaal

Post Image

Voor de ouders van de leerlingen op de Koorschool is het Ouderportaal Parnassys. Daarin zijn leerlinggegevens te vinden en kun je aanpassingen van onder andere adresgegevens doorgeven. Het ouderportaal opent hier, in een apart venster.

Lees meer

Team

De koorschool maken we met z’n allen, elke dag. In die zin vormen we allemaal een team. Dus hadden we hier ook personeel boven kunnen zetten, maar dat staat zo ongezellig. Past niet bij ons team.

Lees meer

Muziekles op de Kathedrale Koorschool

Post Image

Kodály werkwijze op de Kathedrale Koorschool Muziekonderwijs in Nederland Het muziekonderwijs in Nederland, of beter gezegd het ontbreken daarvan, staat nu volop in de aandacht. Gelukkig is er een omslag gaande: nieuwe initiatieven worden ontplooid om het muziekonderwijs terug te brengen op de basisschool en zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor goed muziekonderwijs. De Koorschool wil graag bijdragen […]

Lees meer

Oorsprong

De Koorschool werd in 1959 opgericht om een goede opleiding te bieden aan de jongens die in het Kathedrale Koor zongen. De school was toen nog onderdeel van de opleiding tot kerkmusicus. Die opleiding is in 1987 opgegaan in het Utrechts Conservatorium. En zowel in het Kathedrale Koor als op de koorschool zitten al jarenlang jongens én meisjes.

Lees meer

Klachtenregeling

Heb je een probleem en kom je er met de leerkracht van je kind niet uit? Dan kun je het beste contact opnemen met de directeur. Werkt dat ook niet naar je zin, dan komt de klachtenregeling in beeld. Zoals elke school hebben wij ook een vaste procedure voor klachten.

Lees meer

Kanjerschool

De leraren van de Kathedrale koorschool volgden in 2018-2019 de Kanjertraining

Lees meer

Medezeggenschapsraad

Post Image

Twee gekozen ouders en twee leerkrachten vormen samen de Medezeggenschapsraad (MR). Zij hebben wettelijke bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur. De MR kan aan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, standpunten bekend maken en adviezen geven. In veel gevallen is advies of instemming van de MR vereist voordat het bestuur besluiten kan nemen over beleidsvoornemens. […]

Lees meer