KKU_Logo_RGB_zonder_onderkop
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 30 oktober 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
PW20190927_140155400_COPNieuws uit de school

Inschrijven kijkmoment
Vorig jaar bleek uit de ouderenquête dat ouders wel wat meer betrokken zouden willen worden bij het werk en de vorderingen van hun kind. We riepen daartoe o.a. ‘kijkmomenten’ in het leven. Een kijkmoment is een half uurtje tot drie kwartier waarin u van harte wordt uitgenodigd om een les in de groep van uw kind te volgen. Het is bijzonder om uw kind eens in de schoolse situatie te observeren.
De intekenlijsten hangen in de hal. Elke collega heeft in de aankomende 2 weken 2 momenten gekozen waaruit u kunt kiezen. Onze lokalen zijn niet erg groot, maar dat gaat vast lukken.

Ouderavond identiteit en Kanjertraining
Gisteravond was de geplande ouderavond rond identiteit en Kanjertraining. Daniel Hartvelt legde uit hoe de Koorschool de training inzet en wat het onze leerlingen oplevert. Er is ook materiaal beschikbaar waarmee je thuis kunt aansluiten bij deze aanpak: de folder ‘Kanjertaal voor ouders’. We sturen u die binnenkort op. Wellicht hebt u er iets aan. In de hal liggen nog flyers met de Kanjertraining in het kort.
Margriet legde uit welke koers de Koorschool is ingeslagen v.w.b. de identiteit. Begin dit jaar is er een studiedag geweest met team, bestuur en MR en hebben we met elkaar gedeeld en besproken wat wij onze kinderen mee willen geven.
Een samenvatting van het besprokene. Onze school is al lang niet meer de Katholieke school die ze bij aanvang was. Wij hebben ons moeten heroriënteren op de katholieke traditie. Ouders melden veelal in de intakegesprekken dat ze het prima tot zelfs heel fijn vinden dat de kinderen kerkmuziek zingen en geven tegelijkertijd veelvuldig aan dat ze niet (meer) gelovig zijn. Opvallend is dat ondanks dat Nederland vergaand geseculariseerd is, tweederde van alle leerlingen naar een school met een (christelijke) denominatie gaat.
Dat heeft consequenties voor de manier waarop de school haar identiteit vormgeeft. Voor ons betekent dat wij niet meer doen aan ‘teaching into religion’, maar vooral:
Teach about religion: we vertellen de kinderen over religie.
Teach from religion: we verkennen levensvragen met ze.
De kernwaarde uit de schoolgids blijft:
De Kathedrale Koorschool is een moderne basisschool met op de katholieke traditie geïnspireerd onderwijs.
We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is ruimte en respect voor ieders inbreng.
Onze levensvisie proberen we vooral gestalte te geven in de dagelijkse omgang met elkaar.
- we zijn als mens niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig, iedereen telt mee;
- we zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving. Daarbij zullen we weleens fouten maken, maar we geven onszelf en elkaar steeds weer de kans om het opnieuw en beter te doen;
- we hebben vertrouwen in elkaar en delen in elkaars vreugde en verdriet;
- we willen open en eerlijk met elkaar omgaan binnen de school en een sfeer van vertrouwdheid bevorderen.
Hoe ziet dat er dan uit in de dagelijkse praktijk?
  • Vanaf de herfstvakantie beginnen we elke maandag met een kringgesprek. We steken een kaars aan. Kinderen kunnen delen wat er speelt hun hun leven, met elkaar meeleven of delen wat ze bezighoudt in deze wereld.
  • We gaan verhalen vertellen. Niet dagelijks, maar in ieder geval eenmaal per week. Dat kunnen Bijbelverhalen zijn, maar ook spiegelverhalen (verhalen met een betekenis die dichtbij de kinderwereld staan) of bijvoorbeeld een fabel. Daarover gaan we in gesprek a.d.h.v. een thema.
  • We vertellen de kinderen wat er gebeurt in de kathedraal. Wat de mis inhoudt, wat liturgie is en wat erbij komt kijken. Gerard doet dat vaak even a.d.h.v. de liederen. En Margareth en Daniel leggen ook uit wat de kinderen zingen. Daarnaast nodigen we van tijd tot tijd iemand uit van de parochie.
  • We vieren de feestdagen. Vaak zingen we tijdens de feestdagen, dus kunnen we de muziek ook inzetten bij onze eigen vieringen.
  • We vertellen de kinderen over de andere godsdiensten. We bezoeken bv de moskee. We leren de kinderen zich in te leven in andere overtuigingen en leren ze die te respecteren.
Toekomst Kathedrale Koor Per eind november 2020 zal de dirigent van het Kathedrale Koor, Gerard Beemster, na ruim 30 jaar met welverdiend pensioen gaan. Het is niet vanzelfsprekend dat er mogelijkheden zijn om een kwalitatief goede opvolger aan te trekken met voldoende uren. Sinds enige tijd beraden zowel het koorbestuur als het schoolbestuur zich over de toekomst. Er zijn ongetwijfeld nog meerdere gespreksrondes nodig voordat we weten hoe die toekomst eruit zal zien. We willen onze achterban graag meer duidelijkheid geven zodra dat mogelijk is, maar we moeten voorlopig nog vragen om geduld.
Echter zoveel is duidelijk dat de Koorschool gewoon blijft bestaan.
Zij wordt bekostigd door de overheid en heeft, naast het zingen in de kathedraal, nog andere muzikale bestaansgronden.

Staking
Volgende week woensdag staakt de Koorschool, zoals eerder vermeld.Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in onderwijs. Ondertussen lopen de lerarentekorten op, en daarmee ook de werkdruk voor degenen die op school de gaten moeten opvullen - die op hun vrije dag klassen moeten overnemen of die kinderen uit andere groepen in hun eigen klas moeten opvangen.

Vanuit het KKU
Martinus Cantate 9 november
Op zaterdag 9 november om 20.30 uur voert het KKU in samenwerking met het Domstad Jeugd Orkest de Martinus Cantate van Wouter van Belle uit; dit stuk wordt omlijst door nog een aantal kortere stukken door resp. koor en orkest. Het belooft mooi te worden, een prachtige afsluiting van de ieder jaar groter wordende St Maartensparade door de binnenstad; één van de lichtobjecten die in de Parade wordt meegedragen, zal aan het begin van het concert onder gezang ook de kerk in worden gedragen. De toegang is gratis, collecte bij de uitgang.

We zijn heel blij dat tot nu toe 18 kinderen uit groep 7 en 8 zich hebben opgegeven om mee te zingen in dit bijzondere concert. Omdat tijdens de donderdagavond repetities van 31 oktober en 7 november in het eerste uur alleen aan de Martinus Cantate gewerkt zal worden, hoeven kinderen die niet meezingen in de Martinus Cantate niet naar deze donderdagavondrepetities te komen. Als je kind nog niet is opgegeven maar bij nader inzien toch graag mee wil doen, meld het even via kathedralekoorutrecht@gmail.com.

Projectkoor voor ouders
Als een van je goede voornemens voor 2019 is om (weer) te gaan zingen, dan maakt het KKU het je gemakkelijk: na het succes van de afgelopen twee jaren organiseert het koor in het begin van volgend kalenderjaar weer een koorproject. Dit project is bedoeld voor de ouders van koorschoolleerlingen (alle groepen) en van de middelbare scholieren van het KKU, en deze keer ook voor geïnteresseerden vanuit de parochie. Net zoals jullie kinderen dat regelmatig doen of gaan doen, kunnen jullie als ouders onder leiding van Gerard Beemster een gezongen hoogmis in de Catharinakathedraal voorbereiden en uitvoeren. De repetities van dit koorproject zijn op vijf maandagavonden: 13, 20 en 27 januari en 3 en 10 februari; van 20.00-21.30 uur in de Koorschool. De hoogmis wordt dan op zondagmorgen 16 februari 2020 gezongen. Het is handig als je wat zang/koorervaring hebt, maar niet verplicht. Van deelnemende ouders wordt € 5,- gevraagd voor dekking van de onkosten. Als je geïnteresseerd bent, meld je dan via kathedralekoorutrecht@gmail.com t.a.v. Elly. Vermeld daarbij ook in welke stemgroep je zingt; als je daar niet zeker over bent, test Gerard dat aan het begin van het project.


Onderwatertekeningen groep 7

Na de herfstvakantie zijn we met groep 7 gericht met nieuw werk aan de slag gegaan, en in de afgelopen week is er alweer heel hard gewerkt.Voor de vakantie hebben de kinderen meerdere tekenopdrachten gehad die prachtige resultaten hebben opgeleverd. In de combinatie van vetkrijt en ecoline hangen er in de klas ‘onderwater’ tekeningen met afbeeldingen van waterdieren en zeewater …

Lees meer

Spelling in groep 6

Drie keer per week staat er in groep 6 spelling op het programma. De lessen starten met een korte instructie over de spellingscategorie die die les centraal staat. Vervolgens is er een dictee van acht woorden. Hierin komen ook woorden voor uit andere categorieën. Kinderen die dit dicteetje foutloos maken, kunnen de 2- en 3-ster opgaven maken. Wie wel één …

Lees meer
Groep 8 weet van meten!

Groep 8 weet van meten!

De week na de herfstvakantie werd afgetrapt met een les rekenen op het schoolplein. Juf Dymph heeft namens de tuincommissie aan ons (groep 8) gevraagd of wij het schoolplein nauwkeurig in kaart konden brengen. Dit betekende dat wij het rekenen met schaal en termen als oppervlakte en omtrek goed aan de 'echte' praktijk konden koppelen. Met een meetlint of meetlat …

Lees meer

Nieuws uit groep 4 en 5

Na een weekje herfstvakantie zijn we maandag gestart met een weekopening. Het is de bedoeling om dat elke maandag te gaan doen. We maken dan met elkaar een fijne start van de week. In de klas zijn alle vakken weer opgestart. Zin om een keertje te komen kijken? Dat kan, de intekenlijsten voor een klassenbezoek hangen op het prikbord tegenover …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Generale Kerstconcert

9 december 2023 van 09:45 tot 12:00
Sint-Catharinakathedraal

Generale Kerstconcert Generale Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) OPAL Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerst in de Klaas

10 december 2023 van 12:10 tot 13:00
Wie: Groep 4/5/6

Waar: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht

Hoe laat aanwezig: 12.10 uur om in te zingen 

Hoe laat is het optreden:  van12.30  tot 13.00 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkledingNa dit optreden zijn de kinderen van groep 4 klaar. De kinderen van groep 5 en 6 gaan na afloop eerst met hun ouders mee maar worden alweer om 15.00 uur verwacht in de Kathedraal, waar zij nog zullen meewerken aan het kerstconcert van het KKU! Zij zingen dan enkele liedjes die zij eerder al in de Nicolaïkerk hebben laten horen.

 

Inzingen Kerstconcert

10 december 2023 van 13:45 tot 15:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Kerstconcert Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Kerstconcert KKU

10 december 2023 van 15:00 tot 16:30
Wie: Groep 5, 6, 7, 8

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 15.00 uur voor de klankrepetitie

Aanvang concert: 15.30 uur

Kleding: eigen feestelijke (warme) kerstkleding

 

Kerst Concert:

10 december 2023 van 15:30 tot 17:00
Sint-Catharinakathedraal

OPAL Ouders van Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

14 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Saartje Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstdiner

20 december 2023 van 17:30 tot 18:30

 

Rapport mee voor Groep 8

21 december 2023 Hele dag

 

Repetitie:

21 december 2023 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Frank Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstviering en leerlingconcert, 12:30 uit

22 december 2023 van 09:00 tot 12:30

 

Kerstvakantie

22 december 2023 Hele dag

 

Inzingen

24 december 2023 van 16:20 tot 16:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Kinderkerstviering (groep 4/5/6)

24 december 2023 van 16:20 tot 17:45

De kinderen van groep vier, vijf en zes doen mee in de kinderviering en voeren het kerstspel op. Wie: Groep 4, 5 en 6

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 16.20 uur inzingen

Aanvang viering: 17:00

Kleding: Feestelijk, en kinderen krijgen kostuumpjes voor het kerstspel

 

Kinderkerstviering

24 december 2023 van 17:00 tot 17:45
Sint-Catharinakathedraal

Kinderkerstviering Kleding feestelijk Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 5&6

 

Inzingen

24 december 2023 van 18:00 tot 19:25
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Ingang Nieuwegracht 61 (Bonifatiushuis) Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Nachtmis

24 december 2023 van 18:00 tot 21:00

Wie: Groep 7 en 8 met het KKU

Waar: Catharina Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Hoe laat aanwezig: 18.00 uur inzingen/omkleden

Aanvang viering: 19.30

Kleding: rood/witte toga's

 

Kerstnachtmis

24 december 2023 van 19:30 tot 21:00
Sint-Catharinakathedraal

Kerstnachtmis 1260 Missa in G - Schubert, F. Na afloop Koorschool mappen inleveren Kleding: Rood Wit Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

facebook