logo Koorschool Utrecht
Beste reader reader,

Als ouder of verzorger van één van onze leerlingen ontvang je de nieuwsbrief van 06 maart 2019 van de Kathedrale koorschool Utrecht. Nieuwtjes, aankomende evenementen, beleidszaken - hieronder lees je er meer over.
jvz

Van de directie

Catharinakathedraal blijft open
Afgelopen zaterdag bereikte ons het bericht dat de Catharinakerk zal niet worden onttrokken aan de eredienst. De Catharinakerk blijft kathedraal. Kardinaal Eijk heeft kennis genomen van de plannen van de samenwerkende parochies, waarbij op grond van een vitaliteitsonderzoek, en een meer omvattend gebouwenplan, was gekozen voor het ‘vervreemden’ van de Catharinakerk. Binnen het raam van de plannen van de parochies en gezien de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overwegingen was dit voornemen begrijpelijk, en ook goed doordacht. Dat neemt niet weg dat Eijk ook oog en oor heeft voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen. Daarbij heeft hij met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal. Waarom hij nu met dit besluit komt, en of de nuntius er namens de paus op heeft aangedrongen, wil Eijks woordvoerder niet zeggen. Hij verwijst naar de verklaring van de samenwerkende parochiebesturen, ook voor de vraag of het aartsbisdom bereid is hen financieel of anderszins te steunen bij het onderhoud van de twee kerken.
Van het bisdom moet het parochiebestuur nu op zoek naar nieuwe fondsen. Ook dringt Eijk aan op een snelle fusie van twee andere parochies, Sint Salvator en Sint Ludgerus. Het parochiebestuur overlegt inmiddels met Museum Catharijneconvent hoe de kerk toegankelijker kan worden gemaakt voor het publiek.

Verslag inspectiebezoek 31 januari
Afgelopen week ontvingen we het conceptinspectierapport n.a.v. het bezoek van 2 inspecteurs aan de Koorschool op 31 januari.
Binnen enkele maanden is dit in te zien op de site van de inspectie. Ik deel met u de samenvatting van het rapport:
Wat gaat goed?
De leraren gaan op een respectvolle manier met de leerlingen om. Ook de leerlingen onderling reageren op een prettige manier op elkaar. De leerlingen geven aan dat zij leren hoe zij moeten reageren als andere leerlingen iets doen wat zij niet prettig vinden. Ook zeggen zij dat pesten op de school niet voorkomt. Door de vele activiteiten die de leerlingen met elkaar doen, ontstaat als het ware een natuurlijke samenwerking.
De leraren zijn erg gemotiveerd om goed onderwijs te geven en werken nauw met elkaar samen . Dit moet ook wel, omdat op de school maar weinig mensen werken. Daarnaast wisselen de leraren regelmatig van groep tijdens de week. Het is dus belangrijk dat zij elkaar goed op de hoogte houden.
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.
Wat moet beter?
Er zijn geen zaken gezien die beter moeten.
Wat kan beter?
Het bestuur kan zich verbeteren door de kenmerken van de leerlingen beter in beeld te brengen. Op basis hiervan kan het bestuur de visie verder uitwerken en meetbare doelen beschrijven.
De school kan zich verbeteren door deze kenmerken te vertalen naar een aanbod voor de beter presterende leerlingen. Ook kunnen zij dan bepalen hoe een goede les er voor deze leerlingen uit zou moeten zien.

We zijn blij met onze beoordeling en weten ook waaraan we gaan werken. Of eigenlijk waaraan wij al werken, namelijk ons aanbod nog beter afstemmen op de kenmerken van onze leerlingen. We hadden plannen om een plusklas te starten, maar de inspectie zegt hiervan dat wij, vanwege het grote aantal begaafde leerlingen, beter kunnen omzien naar een aanbod dat voor veel meer kinderen uitdagend is. Daar zijn wij het mee eens en dat is wat wij in de komende maanden verder hopen uit te werken.

Open Dag zaterdag 9 maart Aanstaande zaterdag is er tussen 11.00 en 14.00 uur onze jaarlijkse open dag. Altijd een spannend moment. We hopen natuurlijk op grote belangstelling. We weten dat u als ouders misschien wel onze allerbelangrijkste ambassadeurs bent! U bent dan ook van harte welkom om te komen en andere ouders te vertellen over de Koorschool en alles wat daarmee samenhangt. Voor de kinderen zijn er specifieke tijden waarop ze verwacht worden. We vragen u om de aanwezigheid van de kinderen hiertoe te beperken.
Programma:
11.00-11.15 u inloop met koffie
Kinderen uit groep 8 leiden rond, ouders staan bij ingang met formulieren
In het lokaal van groep 7 is een doorlopende informatiestand van het Kathedrale Koor met film.
11.30- 12.00 u presentatie leerkrachten over het onderwijs op de Koorschool
12.00-12.20 u Open muziekles met groep 5/6 in de concertzaal
12.30-13.00 u volgende presentatie onderwijs door leerkrachten
13.15 u miniconcertje (ongeveer 15 minuten) groep 7 en 8
aansluitend miniconcertje Kathedrale Koor: gr 7 en 8 en de senioren/cc van het Kathedrale Koor.
(ongeveer 15 minuten) in concertzaal
13.50 u centrale afsluiting in concertzaal

Actieweek basisonderwijs 11 maart In de week van 11 maart volgen er weer landelijke acties voor meer investeringen in het onderwijs. Waarom? Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het levert goed opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor. Wat eisen we nu in het basisonderwijs? Dichten van de loon- kloof met het voortgezet onderwijs, functies van onderwijsondersteuners moeten opnieuw worden gewaardeerd.
De kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en collegezalen raken bomvol.
De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat - echt niet meer garanderen.
We brengen u op de hoogte van deze eisen omdat wij deze van harte ondersteunen. In de afgelopen maanden van dit schooljaar hebben we al heel wat kunst- en vliegwerk toegepast om de lessen voor alle kinderen door te kunnen laten gaan.
Desondanks hebben we besloten als Koorschool niet mee te doen met de staking.

Vacature De Koorschool zoekt een bestuurslid met uitvoerende taken ter ondersteuning directeur- bestuurder op het gebied van financiën KKS
Mogelijke taken:
Adviseert de directeur-bestuurder over beleidsvoorstellen op financieel-economisch- en
administratief gebied door
- het analyseren van financiële gegevens ten behoeve van de (beleids)advisering en evaluatie
- het ondersteunen van de directeur-bestuurder in financieel-economische aangelegenheden in contacten met onder meer de accountant, het ministerie, gemeenten e.d.
- het adviseren over het opzetten en onderhouden van een (meerjaren)investeringsplan.
Draagt zorg voor de planning en control cyclus door
- het verstrekken en uitleggen van tussentijdse (management)informatie aan het bestuur
- het mede zorgdragen voor het opstellen van de jaarrekening
- het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directeur-bestuurder
- het ontwikkelen, implementeren en beheren van een adequaat financieel beheersinstrumentarium.
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Kader:
De ondersteuner financiën verricht werkzaamheden binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen van de instelling en andere financiële wet- en regelgeving van belang voor de opstelling van de begroting, en het meerjarenonderhoudsplan en meerjareninvesteringsplan, en relevante wet- en regelgeving en veiligheids- en inspectierichtlijnen.

Verantwoording
De ondersteuner financiën legt verantwoording af aan het bestuur voor wat betreft de financiële beleidsadviezen en voor wat betreft het opstellen van de ontwerpbegroting en meerjarenramingen, de begrotingsuitvoering en de bewaking van de financiële positie van NIKK.
Kennis en vaardigheden
- kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces
- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling en de financieel-economische en bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces binnen de organisatie daarop af te stemmen
- cijfermatig inzicht en analytisch vermogen
- vaardigheid in het beoordelen van de financiële en technische consequenties van onderhoudsprojecten
Contacten
- met de directeur-bestuurder over begrotingsvoorstellen en begrotingsuitvoering om af te stemmen over eventuele bijstellingen van de begroting
- met derden over financieel-economische aangelegenheden om informatie te geven en afspraken te maken

Het nieuwe uitvoerende bestuurslid woont alle bestuursvergaderingen bij als uitvoerend bestuurslid naast de penningmeester, het toezichthoudende bestuurslid met financiële deskundigheid op beleidsmatig niveau. Hij/zij krijgt geen bezoldiging op grond van enige arbeidsrelatie, maar heeft wel recht op eventuele vergoedingen zoals statutair is geregeld voor niet-uitvoerende bestuurders

U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels een brief/ mail naar Margriet. Graag voor 13 maart.
margriet@koorschoolutrecht.nl

Indeling Matthäus 2019
Zoals in de agenda vermeld, zingen de leerlingen van groep 7 en 8 in april in de Matthäus Passion. Hieronder vindt u alvast de indeling van de leerlingen, alle leerlingen zijn twee keer ingedeeld. Voor de kinderen van groep 6 is het een eerste kennismaking met het uitvoeren van de Matthäus. Het gaat om avonden, we gaan wat compensatie bieden in tijd.
Nadere informatie volgt.

donderdag 4 april
Deventer
zaterdag 6 april
Maarssen
woensdag 10 april Utrecht
1
Kato
Jodth
Jodth
2
Victor
Anneriek
Anneriek
3
Lora
Kato
Lora
4
Fleur
Victor
Fleur
5
Hannah
Noëmie
Hannah
6
Lude
Carlijn
Lude
7
Noëmie
Trix
Trix
8
Carlijn
Livia
Livia
9
Otto
Lana
Otto
10
Rivka
Rivka
Lana
11
Markus
Jouke
Jouke
12
Guusje
Guusje
Phebe
13
Mayu
Markus
Aline
14
Aline
Phebe
Keemoen
15
Keemoen
Mayu
Fien
16
Mees
Avelaine
Pieter
17
Caspar
Morris
Filip
18
Fien
Mees
Isabel
19
Pieter
Casper
Elske
20
Avelaine
Leon
Florian
21
Vera (gr 7)
Ottilie
Ottilie
22
Wallie
Isabel
Jonneke
23
Bas
Aron
Amelie
24
Katja
Filip
Morris
25
Caspar
Elske
Leon
26
Hugo
Jonneke
Daniel de M
27
Sarah
Marthe (gr 7)
Hana
28
Yonne
Florian
Elisaveta
29
Vera (gr 6)
Amelie
Benjamin
30
Martha (gr 6)
Vera (gr 7)
Daniel K
31
Tonke

Eline
32
Leah

Helena
33
Emmi

Lenne

N.B. bij het plaatsen bleek het stukje van groep 7 niet op de juiste plek gezet te kunnen worden. Dat houdt u te goed!

Weer lekker aan de gang

Groep 6 is na de vakantie weer fris en fruitig begonnen. Iedereen is (bijna) helemaal uitgerust en klaar om er weer tegenaan te gaan. De komende week gaan we het muizenhuis afmaken en dat mag dan volgende week mee naar huis. Ook het werkstuk is nog niet bij iedereen af. Als het goed is hebben de kinderen thuis verteld dat …

Lees meer
Groep 5: raadsel van de week

Groep 5: raadsel van de week

Vrijdag voor de vakantie was het tijd om carnaval te vieren. De kinderen hadden zich mooi versierd en hebben lekker gedanst op carnavalsmuziek. Om 3 uur mochten de ouders komen kijken naar alle prachtige muizenkamers die gemaakt waren. Toen was het tijd voor een weekje vakantie. We pakken nu de lesstof weer op. Bij geschiedenis zijn we druk bezig met …

Lees meerAanmeldingen V.O. groep 8

De afgelopen weken hebben we ons beziggehouden met de adviezen voor de leerlingen van groep 8. In de loop van het schooljaar had ik al diverse gesprekken gevoerd met de kinderen en daarna ook nog met hun ouders erbij. Het was fijn om samen af te stemmen over de stappen naar de het definitieve advies en de daarbij passen de …

Lees meer

Groep 5 en het muizenhuis

Met taal, spelling en rekenen zijn we begonnen met een nieuw thema. Bij taal gaan we aan de slag met het vinden van het onderwerp in de zin. Bij spelling zijn we bezig met de ou/au en met rekenen zijn we aan het meten en de uitkomst aan het opschrijven als een komma-getal (1,85 meter). We zijn bij beeldende vorming …

Lees meer

Aankomende activiteiten

Inzingen

19 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen We zingen boven. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Pinksteren

19 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Pinksteren Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8, Sen, CC, Heren 3, Heren 1

 

Repetitie:

23 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

OPAL Louis Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Kinderkorenfestival

26 mei 2024 Hele dag

 

Inzingen

26 mei 2024 van 10:00 tot 10:55
Sint-Catharinakathedraal

Inzingen Zorg dat je op tijd bent. Te laat komen stoort. Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Hoogmis:

26 mei 2024 van 11:00 tot 12:30
Sint-Catharinakathedraal

Kleding: Donker Blauw Samenstelling: Ks 7&8

 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen

29 mei 2024 van 13:00 tot 13:45

 

Repetitie:

30 mei 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Juffendag

5 juni 2024 Hele dag

 

Repetitie:

6 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Repetitie:

13 juni 2024 van 18:50 tot 20:00
Koorschool

Donderdag Oppasgroep Kleding: n.v.t. Samenstelling: Ks 7&8

 

Studiedag

14 juni 2024 Hele dag

 

Vaderdag

16 juni 2024 Hele dag

 

facebook
MailPoet