Ondersteuning in de klas

Wanneer de prestaties in de groep, het gedrag of de toetsresultaten er anders uitzien dan mag worden verwacht, krijgt de leerling extra aandacht. De resultaten hiervan worden nauwkeurig gevolgd, getoetst en geregistreerd.

Op onze school is er extra aandacht voor zowel leerlingen die meer begaafd zijn, als voor leerlingen die een bepaald vak nog moeilijk vinden. Er is op school voldoende materiaal aanwezig voor leerlingen die gemakkelijk leren, zodat zij indien gewenst meer uitdagende leerstof ter beschikking kunnen krijgen.

Wie een bepaald vak of vakonderdeel moeilijk vindt, krijgt van de groepsleerkracht extra hulp en oefenstof in en/of buiten de klas. Van de ouders wordt hierbij alle ondersteuning gevraagd en verwacht. Soms heeft een leerling moeite met leren omdat leer- of sociaal emotionele problemen een rol spelen. Onze school wil de leerling ondersteuning bieden om daar beter mee om te gaan. De Intern Begeleider speelt daarbij een belangrijke rol.

De Koorschool werkt handelingsgericht, dat betekent dat er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Als er extra onderwijsondersteuning nodig is, kan externe hulp worden ingeroepen vanuit het Samenwerkingsverband. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met de ouders, de leerling, de groepsleerkracht en de Intern Begeleider.

Soms wordt extern onderzoek geadviseerd. De Koorschool gaat ervan uit dat de ouders hieraan medewerking verlenen. Samen met de ouders en de leerkracht wordt bekeken wat de mogelijkheden voor deze leerling zijn in onze school. In een heel enkel geval komen we tot de conclusie dat een leerling beter af zal zijn op een andere school.

In overleg kan de school rekening houden met specifieke behoeften van leerlingen met betrekking tot (top)muziek. Specifieke behoeften met betrekking tot (top)sport passen niet binnen de doelstellingen en structuur van de school.

Een enkele keer wordt in overleg met de ouders het besluit genomen om een leerling een klas over te laten doen of een leerling een klas te laten overslaan. In zo´n geval wordt naast de leervorderingen ook gekeken naar de lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Blijven zitten is alleen een oplossing als met meer leertijd de geconstateerde leerachterstand weggewerkt kan worden.