Medezeggenschapsraad

Twee gekozen ouders en twee leerkrachten vormen samen de Medezeggenschapsraad (MR). Zij hebben wettelijke bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur. De MR kan aan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, standpunten bekend maken en adviezen geven. In veel gevallen is advies of instemming van de MR vereist voordat het bestuur besluiten kan nemen over beleidsvoornemens. Het gaat daarbij om onder meer kwaliteitszorg, de jaarplanning, het vakantierooster, de begroting, het formatieplan, het scholingsplan, het schoolplan en de schoolgids.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden bekendgemaakt via de maandelijkse Nieuwsbrief. Meer informatie is te vinden op de Documentenpagina.

Dit schooljaar (2024-2025) hebben zitting in de MR, gekozen door de ouders:
Lianne de Jong (voorzitter) en Louis Runhaar
En gekozen door de leerkrachten:
Helena Haaijer en Margareth Iping

Iets te vragen of aan de MR voor te leggen namens de ouders en/of het personeel?
Spreek hen even op school aan of mail via: mr@koorschoolutrecht.nl

Bijlagen

Huishoudelijk reglement 2019